ما کی هستیم

هتل برج مسکونی دهکده

خانــه بــه‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن مفاهیــم زندگــی بشــر همواره از اهمیــت خاصــی برخــوردار است و کیفیــت نســبی فضــای  ســکونت در شــکل ‌گیــری شــخصیت فــرد و جامعــه تاثیر به‌سزایی دارد. انتخـاب بهتریـن  ممکـن بـرای زندگـی به‌همراه آسـایش، آرامـش، امنیت، سلامت روحی و جسـمی خانـواده از یک سو ودغدغـه هـای زندگی شـهرنشـینی معاصر از سـویی دیگـر، مـارا بـر آن داشـت تـابـرای دسـتیابی بـه فضایی مناســب بــرای زندگــی در شــهر تلاش کنیــم.

در ایــن راســتا و بعــد از مــاه ‌هــا مطالعــه و برنامــه ‌ریـزی متمرکـز بـر روی تمامـی مـوارد ذکر شده، ایـده طراحـی  اجـرای پـروژه «هتـل بـرج دهکـده» مطـرح شـد. مبنـای فکـری احـداث «هتـل بـرج دهکـده» در پاسـخ بـه نیازهـای یـک خانـه و سـاکنین آن در تعامـل بـا شـهر شـکل گرفت و روزبـه روز کامل‌تـر گردیـد تـا امـروز بـه جایـی رسـیده کـه ادعـا مـی کنیـم مـی‌توانیـم بـرای شـما زندگـی در خانه‌ای با امکانات هتل پنج ستاره را بـه ارمغـان بیاوریـم.

«هتـل بـرج دهکـده» در زمینــی بــه مســاحت ۳۰۰۰ مترمربــع در شهرســتان کــرج و درمجــاورت مجتمــع ویلایی دهکــده کــه از دیربــاز محــل ســکونت افــراد صاحــب نــام اســتان تهــران و البــرز بــوده واقــع شــده اسـت.ایــن بــرج در۲۰ طبقـه بـا ۳۰۰۰۰ متـر زیربنـا ساخته شدهاست که ۱۶۰۰۰ متـر آن مسـکونی و ۱۴۰۰۰ متـر را مشــاعات شــامل مــی شــود.
این مجموعه بــا بیــش از۵۰ نــوع خدمــات متنــوع بــا هــدف تامیــن آســایش و آرامــش خانــواده‌هـا در انتظــار خدمــت‌رسانی بــه میهمانــان و ســاکنین محتــرم است.

Photo-for-site-02

با بیش از ۵۰ نوع خدمات تفریحی رفاهی

متریال‌های ساخت

واحدها و مشاعات

روند ساخت پروژه

تا انتهای بهمن سال ۱۴۰۰

۱

edge

EDGE یک سیستم گواهینامه ساختمان سبز بر مبنای استفاده کارآمد از منابع می­‌باشد که امکان محاسبه و مقایسه سریع هزینه استراتژی­های ساختمان را که هدف آن­ها مصرف انرژی، آب و انرژی نهان مصالح ساختمان است، برای تیم­های طراحی و فراهم می­‌آورد.

۲

LEED

در سال ۱۹۹۳ انجمن ساختمان سبز ایالات متحده تحت نظر کمیته محیط زیست انستیتو معماری آمریکا تشکیل شد.گواهینامه LEEDبه معنای ساخت مکان‌هایي سالم و سازنده‌تر به منظور کاهش تنش بر محیط زیست با استفاده از انرژی و منابع باصرفه و كارآمد مي‌باشد.

۳

RESET

استاندارد RESET ساختاری برای کیفیت داده ها ، نظارت مداوم و محک ایجاد می کند. این استاندارد از قدرت فن آوری برای ارزیابی عملکرد ساختمانها و فضاهای داخلی در مرحله عملیاتی آنها بهره می برد.

۱

سیستم تهویه مطبوع و هوای تازه

تهویه مطبوع به سیستمی گفته میشود که بتواند سه فاکتور رطوبت، دما و سرعت جریان هوا را کنترل کند. وظیفه سیستم تهویه مطبوع تامین هوای سالمی است که موجب رفاه حال ساکنین شود.ازاین رو مجموعه ما این امکان را فراهم کرده است که با تهویه هوا و دمش هوای تازه در مشاعات، هوای با کیفیتی را در اختیار ساکنین و میهمانان قرار دهد

۱

آتش و دود

طراحان و سازندگان ما علاوه بر استفاده از پوشش مقاوم در برابر حریق بر اساس استاندارد های اروپا از سیستم های اطفا و اعلام حریق نیز بهره برده اند.

۳

حفاظت شبانه روزی و مانیتورینگ

در هتل برج مسکونی دهکده امنیت خانواده از تمامی لحاظ توسط نیروهای حراست و دوربین های مداربسته به صورت شبانه روزی تامین میگردد.و علاوه بر آن یک تیم به طور خاص در مکانی که به تمام دوربین‌ها و مانیتورها اشراف دارد، مسئولیت کنترل سیستم مانیتورینگ امنیتی بر عهده دارد.

۱

خانه داری و کارپرداز

به دلیل درگیری در مشاغل و کمبود زمان برای نظافت و یا انجام اموراداری و خرید، ساکنین هتل برج میتوانند با انتخاب روز و ساعت مشخص اقدام به درخواست نیروی خدماتی خانه دار و یا کارپرداز کنند.

۲

IPTV و سیستم صوتی

به جای دریافت برنامه های تلویزیونی از طریق امواج که از آنتن روی پشت بام، دیش ماهواره یا کابل فیبرنوری به منزل وارد میشود،بخشی از مشاعات مجهز به سیستم صوتی است و شما میتوانید از شنیدن موسیقی با صدا و کیفیت مطلوب لذت ببرید.

استان البرز، فردیس، بلوار بهاران غربی، سه راه دهکده، نبش نسترن غربی
شنبه - پنجشنبه: 8:00 الی 17:00
© "هتل برج دهکده". تمامی حقوق محفوظ است.