خانــه بــه‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن مفاهیــم زندگــی بشــر همواره از اهمیــت خاصــی برخــوردار است و کیفیــت نســبی فضــای  ســکونت در شــکل ‌گیــری شــخصیت فــرد و جامعــه تاثیر به‌سزایی دارد. انتخـاب بهتریـن  ممکـن بـرای زندگـی به‌همراه آسـایش، آرامـش، امنیت، سلامت روحی و جسـمی خانـواده از یک سو ودغدغـه هـای زندگی شـهرنشـینی معاصر از سـویی دیگـر، مـارا بـر آن داشـت تـابـرای دسـتیابی بـه فضایی مناســب بــرای زندگــی در شــهر تلاش کنیــم.

در ایــن راســتا و بعــد از مــاه ‌هــا مطالعــه و برنامــه ‌ریـزی متمرکـز بـر روی تمامـی مـوارد ذکر شده، ایـده طراحـی  اجـرای پـروژه «هتـل بـرج دهکـده» مطـرح شـد. مبنـای فکـری احـداث «هتـل بـرج دهکـده» در پاسـخ بـه نیازهـای یـک خانـه و سـاکنین آن در تعامـل بـا شـهر شـکل گرفت و روزبـه روز کامل‌تـر گردیـد تـا امـروز بـه جایـی رسـیده کـه ادعـا مـی کنیـم مـی‌توانیـم بـرای شـما زندگـی در خانه‌ای با امکانات هتل پنج ستاره را بـه ارمغـان بیاوریـم.

«هتـل بـرج دهکـده» در زمینــی بــه مســاحت ۳۰۰۰ مترمربــع در شهرســتان کــرج و درمجــاورت مجتمــع ویلایی دهکــده کــه از دیربــاز محــل ســکونت افــراد صاحــب نــام اســتان تهــران و البــرز بــوده واقــع شــده اسـت.ایــن بــرج در۲۰ طبقـه بـا 30000 متـر زیربنـا ساخته شدهاست که 16000 متـر آن مسـکونی و 14000 متـر را مشــاعات شــامل مــی شــود.
این مجموعه بــا بیــش از5۰ نــوع خدمــات متنــوع بــا هــدف تامیــن آســایش و آرامــش خانــواده‌هـا در انتظــار خدمــت‌رسانی بــه میهمانــان و ســاکنین محتــرم است.

Photo-for-site-02

با بیش از 50 نوع خدمات تفریحی رفاهی

© "هتل برج دهکده". تمامی حقوق محفوظ است.