درباره ما

خانــه بــه‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن مفاهیــم زندگــی بشــر همواره از اهمیــت خاصــی برخــوردار است و کیفیــت نســبی فضــای ســکونت در شــکل‌گیــری شــخصیت فــرد و جامعــه تاثیربه‌سزایی دارد. انتخـاب بهتریـن فضـای ممکـن بـرای زندگـی به‌همراه آسـایش، آرامـش، امنیـت، سلامت روحی و جسـمی خانـواده از یک سو و دغدغـه‌هـای زندگی شـهر نشـینی معاصر از سـویی دیگـر مـا را بـر آن داشـت تـا بـرای دسـتیابی بـه فضایــی مناســب بــرای زندگــی در شــهر تلاش کنیــم.

در ایــن راســتا و بعــد از مــاه‌هــا مطالعــه و برنامــه‌ریـزی متمرکـز بـر روی تمامـی مـوارد ذکر شده، ایـده طراحـی و اجـرای پـروژه «هتـل بـرج دهکـده» مطـرح شـد. مبنـای فکـری احـداث «هتـل بـرج دهکـده» در پاسـخ بـه نیازهـای یـک خانـه و سـاکنین آن در تعامـل بـا شـهر شـکل گرفت و روزبـه روز کامل‌تـر گردیـد تـا امـروز بـه جایـی رسـیده کـه ادعـا مـی کنیـم مـی‌توانیـم بـرای شـما زندگـی در خانه‌ای با امکانات هتل پنج ستاره را بـه ارمغـان بیاوریـم.

«هتـل بـرج دهکـده» در زمینــی بــه مســاحت ۳۰۰۰ مترمربــع در شهرســتان کــرج و درمجــاورت مجتمــع ویلایی دهکــده کــه از دیربــاز محــل ســکونت افــراد صاحــب نــام اســتان تهــران و البــرز بــوده واقــع شــده اسـت.ایــن بــرج در۲۰ طبقـه بـا ۲۶۷۰۰ متـر زیربنـا ساخته شده است که ۱۲۴۵۰ متـر آن مسـکونی و ۱۴۲۵۰ متـر را مشــاعات شــامل مــی شــود.

این مجموعه بــا بیــش از۶۰ نــوع خدمــات متنــوع بــا هــدف تامیــن آســایش و آرامــش خانــواده‌هـا در انتظــار خدمــت‌رسانی بــه میهمانــان و ســاکنین محتــرم میباشد.

اعضای تیم

۰
تیم با تجربه

در حال رشد

۰ %
رشد روزانه تجارت

مشتریان

۰
مشتریان راضی

اسکلت فلزی با ایمنی فوق العاده

سازه طراحی شده برای هتل برج مسکونی دهکده از نوع فلزی (پیچ و مهره) و با ضریب اطمینان (۱/۴ساختمانهای ویژه) است. ساختمان های ویژه به ساختمان هایی اطلاق می گردد که در مواقع خطر مانند زلزله و آتش سوزی های گسترده نسبت به ساختمانهای معمولی، مقاومتر هستند. مانند بیمارستان ها و آتش نشانی ها.

ساختمان پایدار

گواهینامه Edge که سرمایه گذاری و تامین مالی بین المللی (IFC) با هدف کاهش فقر، گسترش رفاه عمومی و کنترل مصرف آب و انرژی در حال توسعه صادر میگردد. مبنای صدور گواهینامه Edge کاهش ۲۰درصد مصرف انرژی، آب، انرژی نهفته در مصالح ساختمان است.و استاندارد RESET برای کیفیت هوا، یک استاندارد نظارت و ارتباط مداوم برای کیفیت هوای داخلی است که سلامت انسان را هدف قرار می دهد. این قوانین و الزامات مربوط به کیفیت هوا ، از جمله استقرار مانیتور ، نصب ، عملکرد مانیتور ، گزارش داده ها ، کالیبراسیون و نگهداری را شامل میشود.

اپلیکیشن مدیریت خدمات هتلی

اپلیکیشن مدیریت خدمات هتلی ابزاری جهت صرفه جویی زمان و مدیریت کلیه خدمات ارائه شده در هتل برج است. ساکنین هتل برج مسکونی دهکده جهت استفاده از هر یک از خدمات و امکانات پیشبینی شده تنها کافیست از طریق گوشی تلفن همراه، تبلت یا لپتاپ خود دستورات لازم را صادر نمایند.

گاو صندوق دیجیتال

در هتل برج مسکونی دهکده علاوه بر حفاظت فیزیکی شبانه روزی از تمام مشاعات ورودی و خروجی های هتل برج در هر واحد مسکونی، یک عدد گاوصندوق دیجیتال نیز تعبیه گردیده است تا ساکنین برای حفاظت از اسناد و اشیاء قیمتی خود در زمان سفر دچار نگرانی نشوند. این گاوصندوق طوری در فضای خانه طراحی و تعبیه شده است که تنها مالک خانه و یا افراد امین ایشان به آنجا دسترسی دارند و در معرض دید مهمانان و پرسنل خدماتی هتل برج نیست.

خدمات پس از فروش

در صنعت ساختمان سازی در ایران همواره تقاضا بر عرضه پیشی داشته است به همین علت سازندگان نیازی به ارائه خدمات پس از فروش نمیبینند در حالی که سازندگان هتل برج مسکونی دهکده در راستای تضمین کیفیت برج ساخته شده، رفع تمامی ایرادات احتمالی در سازه و تاسیسات را به مدت ۲۰سال بر عهده میگیرد.

مدیریت ساختمان

BMS سیستمی است که به فعالیتها و امور ساختمانها نظارت داشته و در مواقع لزوم با توجه به تغییر شرایط محیطی تغییرات لازم را به طور خودکار اعمال مینماید که بر کلیه فعالیتها اعم از باز و بسته شدن درب ها، ورود و خروج افراد، سیستمهای روشنایی، سیستمهای تهویه مطبوع، پنجرهها و پرده اتاقها، سیستم صوتی و تصویری و ... نظارت دارد.

Photo-for-site-02

نمایش پارامترهای اساسی

با افزایش روزافزون شهرنشینی و افزایش تقاضا برای زیرساخت های عمومی اثبات شده در آینده ، استراتژی ما ما را قادر می سازد تا جوامع را غنی سازیم و نتایج پایدار را حداکثر کنیم.

نوع مواد
تکنولوزی ساخت
بروزرسانی سیستم
طبیعی
استان البرز، فردیس، بلوار بهاران غربی، نبش خیابان تابان
شنبه - پنجشنبه: 9:00 الی 21:00
© "هتل برج دهکده". تمامی حقوق محفوظ است.