خانــه بــه‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن مفاهیــم زندگــی بشــر همواره از اهمیــت خاصــی برخــوردار است و کیفیــت نســبی فضــای ســکونت در شــکل‌گیــری شــخصیت فــرد و جامعــه تاثیربه‌سزایی دارد. انتخـاب بهتریـن فضـای ممکـن بـرای زندگـی به‌همراه آسـایش، آرامـش، امنیـت، سلامت روحی و جسـمی خانـواده از یک سو و دغدغـه‌هـای زندگی شـهر نشـینی معاصر از سـویی دیگـر مـا را بـر آن داشـت تـا بـرای دسـتیابی بـه فضایــی مناســب بــرای زندگــی در شــهر تلاش کنیــم.

در ایــن راســتا و بعــد از مــاه‌هــا مطالعــه و برنامــه‌ریـزی متمرکـز بـر روی تمامـی مـوارد ذکر شده، ایـده طراحـی و اجـرای پـروژه «هتـل بـرج دهکـده» مطـرح شـد. مبنـای فکـری احـداث «هتـل بـرج دهکـده» در پاسـخ بـه نیازهـای یـک خانـه و سـاکنین آن در تعامـل بـا شـهر شـکل گرفت و روزبـه روز کامل‌تـر گردیـد تـا امـروز بـه جایـی رسـیده کـه ادعـا مـی کنیـم مـی‌توانیـم بـرای شـما زندگـی در خانه‌ای با امکانات هتل پنج ستاره را بـه ارمغـان بیاوریـم.

«هتـل بـرج دهکـده» در زمینــی بــه مســاحت ۳۰۰۰ مترمربــع در شهرســتان کــرج و درمجــاورت مجتمــع ویلایی دهکــده کــه از دیربــاز محــل ســکونت افــراد صاحــب نــام اســتان تهــران و البــرز بــوده واقــع شــده اسـت.ایــن بــرج در۲۰ طبقـه بـا ۲۶۷۰۰ متـر زیربنـا ساخته شده است که ۱۲۴۵۰ متـر آن مسـکونی و ۱۴۲۵۰ متـر را مشــاعات شــامل مــی شــود.

این مجموعه بــا بیــش از۶۰ نــوع خدمــات متنــوع بــا هــدف تامیــن آســایش و آرامــش
خانــواده‌هـا در انتظــار خدمــت‌رسانی بــه میهمانــان و ســاکنین محتــرم است.

    Loading images...