خانــه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مفاهیــم زندگــی بشــرهمواره از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده
و کیفیــت نســبی فضــای ســکونت در شــکل گیــری شــخصیت فــرد و جامعــه بســیار تاثیرگــذار اســت.
انتخـاب بهتریـن فضـای ممکـن بـرای زندگـی در کنـار آسـایش ، آرامـش، امنیـت ، سـامت روحی و جسـمی
خانـواده و از سـویی دیگـر دغدغـه هـای شـهر نشـینی معاصـر مـا را بـر آن داشـت تـا بـرای دسـتیابی بـه
فضایــی مناســب بــرای زندگــی در شــهر تــاش کنیــم. در ایــن راســتا و بعــد ار مــاه هــا مطالعــه و برنامــه
ریـزی متمرکـز بـر روی تمامـی مـوارد بـاال ایـده طراحـی و اجـرای پـروژه »هتـل بـرج دهکـده« مطـرح شـد.
مبنـای فکـری احـداث »هتـل بـرج دهکـده« در پاسـخ بـه نیازهـای یـک خانـه و سـاکنین آن در تعامـل
بـا شـهر شـکل گرفتـه و روز بـه روز کاملتـر گردیـد تـا امـروز بـه جایـی رسـیده کـه ادعـا مـی کنیـم مـی
توانیـم بـرای شـما »زندگـی دائمـی در یـک هتـل پنـج سـتاره« را بـه ارمغـان بیاوریـم.
ایــن بــرج در زمینــی بــه مســاحت ۳۰۰۰ مترمربــع ، در شهرســتان کــرج و در مجــاورت »مجتمــع ویالیــی
دهکــده« کــه از دیربــاز محــل ســکونت افــراد صاحــب نــام اســتان تهــران و البــرز بــوده، واقــع شــده
اسـت. »هتـل بـرج دهکـده« در ۲۰ طبقـه بـا ۲۶۷۰۰ متـر زیربنـا کـه ۱۲۴۵۰ متـر آن مسـکونی و ۱۴۲۵۰ متـر
را مشــاعات شــامل مــی شــود ، بــا بیــش از ۶۰ نــوع خدمــات متنــوع بــا هــدف تامیــن آســایش و آرامــش
خانــواده هــا در انتظــار خدمــت رســانی بــه مهمانــان و ســاکنین محتــرم مــی باشــد.

    Loading images...