• مجموعه مسکونی

  تنــوع بــی نظیــر واحدهــای یــک طبقــه و دوبلکــس هــر کــدام در تیــپ، متــراژ و چشــم انــدازهــای متفــاوت
  واحد های یک آسمانه (یک طبقه)
  نوع ۱ : ۳۳۸ مترمربع - ۲۴۶ مترمربع - ۲۲۷ و ۲۲۸ مترمربع و ۲۰۱ مترمربع
  نوع ۲ :واحدهای مسکونی ۳۹۶ و ۳۹۷ مترمربع - ۲۴۶ و ۲۶۰ مترمربع - ۲۲۶ و ۲۲۹ مترمربع

  واحد های دو آسمانه (دوبلکس)
  ۴۵۶ مترمربع - ۳۴۲ و ۳۵۰ مترمربع - ۳۰۲ و ۳۱۱ مترمربع و ۲۹۸ و ۳۱۶ مترمربع

 • مجموعه هتل

  مجموعه سوییت های لوکس هتلی برای اقامت میهمانان محترم به همراه پارکینگ و لابی اختصاصی

 • لابی

  لابی عمومــی و لابی میهمــان بــا ارتفــاع بــی نظیــر ۷ متــردر طبقــه همکــف تنهــا یــک فضــای انتظــار نیســت بلکــه نشــانی اســت از ســبک زندگــی و مهمــان نــوازی ســاکنین هتــل بــرج دهکــده.

 • لابی ساکت

  لابی سـاکت هتـل بـرج دهکـده فضایـی اسـت چنـد عملکـردی کـه عـلاوه بـر داشـتن فضایـی آرام در زمـان انتظـار بـا داشـتن دو فضـای مسـتقل بـا نورگیـری عالـی یکـی بـه عنـوان کتابخانـه بـرای مطالعـه ودیگـری بـرای برگـزاری جلسـات و کلاس هـای آموزشـی توانسـته فضایـی نـو و پویـا را بـرای طیـف هـای مختلـف سـنی سـاکنین و میهمانـان مجموعـه هتـل بـرج فراهـم آورد.

 • گالری اختصاصی

  وقتـی انتظـار بهانـه ای مـی شـود بـرای غـرق شـدن در دنیـای هنر...گالـری اختصاصـی هتـل بـرج دهکـده در فضایـی آرام و مشـرف بـه فضـای انتظـار لابی سـاکت ، میزبـان سـاکنین ، میهمانـان و آثـار هنرمنـدان مختلـف خواهـد بـود.

 • کافه – رستوران

  کافــه - رســتوران هتــل بــرج دهکــده واقــع درطبقــه همکــف مجموعــه در فضــای ورودی مســتقل میهمانــان و لابی هتــل واقــع شــده، آماده ی ســرویس دهــی همیشــگی بــه ســاکنین و میهمانــان خواهــد بــود.

 • مهدکودک

  مهدکــودک هتــل بــرج دهکــده در یکــی از بهتریــن فضاهــای ممکــن در ضلــع شــمال شــرقی طبقــه همکــف بــه مســاحت ۲۰۰ مترمربـع بنـا شـده اسـت. ایـن مهدکـودک کـه بـا طراحـی داخلـی زیبـا و حسـاب شـده بـر اسـاس روانشناسـی کـودک، بـا حیاطـی بـه مسـاحت ۱۵۰ مترمربـع دسترسـی کـودکان بـه هـوای آزاد، آفتـاب و فضـای سـبز را مهیـا مـی سـازد. هتـل بـرج دهکـده تجربـه ی مهدکودکــی اختصاصــی در خانــه را بــرای ســاکنین و کودکانشــان فراهــم ســاخته اســت.

 • مجموعه اداری

  فضـای اداری هتـل بـرج دهکـده واقـع درنیـم طبقـه اول و مشـرف بـه فضـای لابی عمومـی، بـه عنـوان مرکـز مدیریـت و هماهنگـی قســمت هــای مختلــف مجموعــه بــا یکدیگــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. بخــش اداری بــه صــورت اختصاصــی کلیــه فضاهــای مسـکونی، هتـل و خدمـات متنوعـی کـه در هتـل بـرج عرضـه مـی شـود را سـازماندهی مـی کنـد. تـا همـه سـاکنین و میهمانـان عزیـز بـه بهتریـن شـکل ممکـن از خدمـات اقامتـی، تفریحـی ، فرهنگـی و هنـری مجموعـه بهـره منـد شـوند.

 • مجموعه تفریحی

  یـک شـهربازی اختصاصـی در خانـه، بیلیـارد، بولینـگ و بـازی هـای کامپیوتـری هیجـان انگیـز در سـالنی بـزرگ بـه همـراه کافـه ی اختصاصـی کـه مـی توانـد لحظاتـی شـاد و بـه یـاد ماندنـی را بـرای سـاکنین و میهمانـان هتـل بـرج دهکـده فراهـم آورد.

 • پانسیون حیوانات

  پانســیون حیوانــات هتــل بــرج دهکــده درفضایــی طراحــی شــده و بــا کادری مجــرب آمــاده ی نگــه داری از حیوانــات خانگــی ســاکنین و میهمانــان در اوقــات مختلــف شــبانه روزخواهــد بــود.

 • سالن زیبایی بانوان

  تمامـی خدماتـی کـه از یـک سـالن زیبایـی بـا اسـتاندارهای روز مـی تـوان انتظـار داشـت در سـالن زیبایـی هتـل بـرج دهکـده بـه صـورت اختصاصـی در اختیـار سـاکنین و میهمانـان محتـرم قـرار خواهـد گرفـت.

 • پیرایشگاه آقایان

  پیرایشگاه اختصاصی هتل برج دهکده در فضایی مدرن و زیبا به همراه کادر مجرب در کنار ارائه خدمات به آقایان آرامش را برای ساکنین به ارمغان خواهد آورد.

 • خشک شویی

  خشـک شـویی اختصاصـی واقـع در طبقـه ۱- بـه صـورت فعـال در تمـام روزهـای هفتـه آمـاده ی خدمـت رسـانی بـه سـاکنین و میهمانـان محتـرم هتـل بـرج دهکـده خواهـد بـود.

 • سینما

  لــذت دیــدن فیلــم در خانــه و بــر روی پــرده بــزرگ نقــره ای ، اکــران فیلــم هــای روز در ســینمای اختصاصــی هتــل بــرج دهکــده ســاخت لحظاتــی فرامــوش نشــدنی بــرای ســاکنین محتــرم را بــه ارمغــان خواهــد آورد.

 • مجموعه ورزشی

  مجموعه ورزشی مــدرن بــا اســتاندارهای روز و کادر مجــرب در تمــام روزهــای هفتــه در طبقــه ۳- مجموعــه در خدمــت بانوان و آقایان محتــرم خواهــد بــود.

 • سالن مراسمات

  بهترین فضا با امکانات کامل برای برگزاری مراسمات، جشن ها و میهمانی های ساکنین هتل برج دهکده.

 • اتاق پزشک

  وجـود پزشـک مقیـم بـه صـورت تمـام وقـت درون مجموعـه مـی توانـد علاوه بـر اینکـه حیاتی باشـد آرامـش را بـرای سـاکنین و میهمانـان محتـرم بـه ارمغـان آورد .

 • مجموعه استخر

  مجموعـه اسـتخر آقایـان و بانوان در طبقـه ۴- و در همسـایگی باشـگاه ورزشـی واقـع شـده کـه بـا امکانـات کاملـی از جملـه سـونا خشـک، سـونا بخـار، حمـام ترکـی، اتـاق ماسـاژ و اتـاق نمـک آمـاده ی پذیرایـی از سـاکنین و میهمانـان محتـرم هتـل بـرج دهکـده خواهـد بـود.

 • پارکینگ های اختصاصی

  بـا وجـود دو طبقـه فضـای پـارک و حداقـل یـک پارکینـگ اسـتاندارد بـرای هـر واحـد مسـکونی و نیـز امـکان اسـتفاده از پارکینـگ میهمـان بـا تاکیـد بـر اهمیـت پارکینـگ در یـک مجموعـه مسـکونی آرامـش را بـرای سـاکنین و میهمانـان هتـل بـرج دهکـده تامیـن کـرده ایـم.

 • رستوران روی بام

  لـذت سـرو غـذا در بـالا تریـن طبقـه بـرج و بـا منظـره ای بـی نظیـر از شـهر را مـی تـوان در رسـتوران روی بـام هتـل بـرج دهکـده تجربـه کـرد. آشـپزخانه مجـزا و حرفـه ای بـه همـراه سـالن سـرو اختصاصـی سـاکنین، سـالن سـرو میهمانـی و سـالن سـرو اعضـای VIP در انتظـار پذیرایـی از شـما خواهـد بـود.

 • روف گاردن و مسیر پیاده روی

  روف گاردن مجهـز بـر روی بـام بـه همـراه مسـیر پیـاده روی در باغـی میـان آسـمان تجربـه ی لـذت بخشـی اسـت کـه هتـل بـرج دهکـده بـرای سـاکنین محتـرم بـه ارمغـان مـی آورد.

 • استخر روی بام

  شـنا در اسـتخر طبقـه بیسـتم یـک بـرج در زیـر سـقف آسـمان و در کنـار چشـم انـداز بـی نظیـر شـهر لذتـی اسـت کـه شـاید هیـچ وقـت تکـراری نخواهـد شـد. اسـتخر روی بـام هتـل بـرج دهکـده آرامشـی خـاص و بـی نظیـر کـه بـه سـاکنین و میهمانـان هدیـه مـی شـود.

Loading images...